Search Result of "Setuko Nakayama"

About 5 results
Img

Researcher

นาง วราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วสพร นิชรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาการมนุษย์และครอบครัวศึกษา, การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตรศึกษา, การจัดการทรัพยากรครอบครัว

Resume