Search Result of "Sesame Oil Expellers"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบน้ำมันงา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุขสันต์ พันธ์ทอน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

นาย สุขสันต์ พันธ์ทอน

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ออกแบบ สร้าง ดัดแปลงเครื่องงมืออุปกรณ์ ต่างๆ, ชลประทาน

Resume

Img

Researcher

นาย กิตติเดช โพธิ์นิยม

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการผลิตพลังงานเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง

Resume