Search Result of "Servant Leadership"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้สำหรับผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgพิชาวีร์ เมฆขยาย

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPanomporn Phoomchan

กรรมการวิชารอง:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Factors Affecting Innovative Work Behavior of Managers

ผู้แต่ง:ImgDr.Rattigorn Chongvisal, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง ไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กฎหมาย

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้การทำงานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของผู้บริหารระดับต้น องค์การการสื่อสารเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมประสงค์ เรือนไทย

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในองค์การและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgธมลวรรณ มีเหมย

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรม, จิตวิทยาองค์การ, ภาวะผู้นำในองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม, การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

Resume