Search Result of "Self-Directed Learning skill"

About 9 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Application of virtual reality learning environment to enhance graduate student’s self-directed learning skill

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattaphon Rampai, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Model of Knowledge Management via Social Media to Enhance Graduated Student’s Self-Directed Learning Skill

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattaphon Rampai, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ผ่านสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย จงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา เทคนิคการนำเสนอด้วยสื่อแบบต่างๆ, คอมพิวเตอร์กราฟิก การวาดการ์ตูน, การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

Resume

Img

Researcher

ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, นวัตกรรมทางการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, การเรียนรู้ผ่านเว็บ, การจัดการความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Resume