Search Result of "Search nearby attractions"

About 1 results
Img

Researcher

นางสาว คริษฐา ทองก่อ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:image processing, digital watermarking

Resume