Search Result of "Sclerotium rolfsii"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Field Plot Screening of Antagonistic fungi Used for Biocontrol of Tomato Root and Stem Rot Caused by Sclerotium rolfsii)

ผู้เขียน:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgนางกณิษฐา สังคะหะ, ImgNoppol Kateprasard

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Thirteen isolates of Trichoderma spp. and a single isolate of Penicillium sp. capable to control tomato stem rot caused by Sclerotium rolfsii under lath house test were screened for antagonistic activity against S. rolfsii under field plot condition. All test fungi were cultured on autoclaved sorghum seeds and prepared in powder formulation by using diatomite as a carrier. Mixture of fungal powder preparation, rice bran and organic compost in the ratio of 1:5:25 by weight was applied around the basal stem of 68-day-old tomato plants grown in natural field plots. All treated and non-treated (control) plants were inoculated with S. rolfsii-colonized sorghum seeds supplemented with rice bran. Ten isolates of Trichoderma spp. and a single isolate of Peinciilium sp. significantly (P=0.05) reduced disease incidence as compared to the control. Surviving plants of ten Trichoderma and single Penicillium treatments ranged from 26 to 63% over a control. Yields (fruit weight) of tomato plants treated with Trichoderma isolates T-21, T-23, T-31 and T-34 were significantly higher than the control.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 5, Jan 92 - Dec 92, Page 25 - 29 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : In Vitro Screening for Effective Antagonists of Sclerotium rolfsii Sacc., A Causal Agent of Tomato Stem Rot)

ผู้เขียน:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgนางกณิษฐา สังคะหะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Ninety-seven soil samples were collected from five locations in Kamphacng Scan; Nakhon Pathom. Each sample consisted of three subsamples including soils around Selerotium infected, and healthy tomato plants as well as selerotia- adhering soil. Fungi (936 isolates) and bacteria (115 isolates) were isolated through the use of serial dilution technique placing soil suspension on the agar surface of Martin’s medium, and Thornton’s medium and KMB, respectively. Attained fungi could be divided in seven groups including, Aspergillus flavus group (80 isolates), Aniger group (129 isolates), Aspergillus group “A” (66 isolates), Aspergillus group “B” (62 isolates), Phycomy-cetous group (30 isolates), Trichoderma-Glioclagium group (147 isolates) and unidentified group (422 isolates). For bacteria, Bacillus spp. (50 isolates) and Pseudomonas spp. (fluorescent group)(65 isolates) were identified. Evaluation of bacteria for the inhibition of mycelia growth of Sclerotium rolfsii revealed that 18 isolates of Bacillus species and one isolate of P.fluorescens produced inhicition (clear) zone (2-5 mm. width). In vitro evaluation for the Sclerotium inhibitive isolates of Trichoderma-Gliocaladium group indicated 123 isolated showing inhibitive reaction.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 5, Jan 88 - Dec 88, Page 7 - 13 |  PDF |  Page 

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก (2017)

ผลงาน:ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma asperellum CBPin01 และ แคลเซียมซิลิเกตต่อการงอกและควบคุมโรคโคนเน่าจากเชื้อรา Selerotium rolfsii ในพริกมันบางช้าง

นักวิจัย: Imgเกรียงไกร แสงไข่ Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยา ความสามารถในการก่อให้เกิดโรค และการควบคุม Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรคเน่าแห้งของกล้วยไม้โดยการใช้เชื้อราปฏิปักษ์

ผู้เขียน:Imgชุติมา วิธูรจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:อิทธิพลของวัสดุเพาะกล้าที่ผสมมูลไส้เดือน และเชื้อรา Trichoderma harzianum CB-Pin-01 ต่อความงอก การเจริญเติบโต และการเกิดโรคเน่าระดับดิน ของต้นกล้าทานตะวันพันธุ์แคระที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของน้ำมันหอมระเหยที่มีต่อ Sclerotium rolfsii เชื้อสาเหตุโรคในดินและประสิทธิภาพในการควบคุม

Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) บทคัดย่อการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) ผลของน้ำมันหอมระเหยที่มีต่อ Sclerotium rolfsii เชื้อสาเหตุโรคในดินและประสิทธิภาพในการควบคุม

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดหยาบจากไลเคนเขตร้อนต่อการยับยั้งการเติบโตของราก่อโรคกาบใบแห้งของข้าวและราก่อโรคชนิดอื่น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุเพราะกล้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้า และวัสดุปลูกที่มีประสิทธิภาพควบคุมโรคเน่าของมะเขือเทศซึ่งเกิดจากเชื้อรา Selerotium rolfsii

ผู้เขียน:Imgสมภพ พานทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุมราโรคพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:นันทวุฒิ นิยมวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง, Imgนางสาวอันฟาล ตาเละ, Imgนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, Imgนันทวุฒิ นิยมวงษ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว ชนาพร ตระกูลแจะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Microbial enzyme and fermentation, Bioplastics, Microbial polymers

Resume

Img

Researcher

ดร. วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, Plant Physiology and Biochemistry

Resume

Img

Researcher

นางสาว อันธิกา บุญแดง

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของเชื้อแอคติโนมัยสีท , เอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์, กระบวนการหมัก , การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์

Resume