Search Result of "Schoology e-learning"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

E-learning Implementation in Foundation English Class: Learners' Perspectives and Learning Achievement

ผู้แต่ง:ImgMrs.PIYADA LOW, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

E-learning Implementation in Foundation English Class: Learners' Perspectives and Learning Achievement

ผู้แต่ง:ImgMrs.PIYADA LOW, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาง ปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การแปลภาษาอังกฤษ, การสื่อสารภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Resume