Search Result of "Sawalak Thatriroth"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Retail Service Quality in Hypermarket

ผู้แต่ง:ImgDr.Yodmanee TEPANON, Lecturer, ImgSawalak Thatriroth,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การจัดการการบริการ นวัตกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจโรงแรม การออกแบบการบริการ

Resume