Search Result of "Sareena Khamwichai"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว นุจนาถ นรินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume