Search Result of "Saowaros Srisuk"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของภาวะสมดุลของแคลเซียมและกระบวนการปรับกระดูก (2010)

หัวหน้าโครงการ:ชนม์ทิตา รัตนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชนม์ทิตา รัตนกุล, Imgวรรณภา คุณพสุเรือง, Imgสหัทยา รัตนะมงคลกุล

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สมการเชิงอนุพันธ์, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในทางการแพทย์และชีววิทยา, ระบบพลวัต

Resume