Search Result of "Saowapak Choomwattana"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สองมิติสำหรับเร่งปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของเฟอร์ฟูรัลเป็นเชื้อเพลิงและสารเคมี (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาแอลคีนอิพ็อกซิเดชันโดยใช้วัสดุขั้นสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

Researcher

ดร. ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีคอมพิวเตอร์, เคมีเชิงฟิสิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมี, เคมีคอมพิวเตอร์, ซีโอไลต์, ตัวเร่งปฏิกิริยา

Resume

Img

Researcher

นาย ธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry/Catalysis by Zeolites and Nanostructured Materials

Resume