Search Result of "Saokham, K."

About 6 results
Img

Researcher

นางสาว วันวิสา ศิริวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ไวรัสโรคพืช, เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศรีหรรษา มลิจารย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ไวรัสพืช ซีรั่มวิทยาและการตรวจวินิจฉัย

Resume