Search Result of "Santamon Luanwuthi"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

High-performance supercapacitor of graphene/metal organic framework composites

ผู้แต่ง:ImgDr.Montree Sawangphruk, Assistant Professor, ImgSantamon Luanwuthi,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สารเก็บประจำไฟฟ้าเคมียิ่งยวดนาโนแมงกานีสออกไซด์บนวัสดุรองรับคาร์บอนนาโนโฟม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Resume