Search Result of "Sansanee Boonsalee"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์และผลติสรอนเทียมไททาเนตสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านพลังงาน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img

Researcher

ดร. อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume