Search Result of "Sandra Furlan Nogueira"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระยะที่ 2) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คมศิลป์ วังยาว, Imgนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์

แหล่งทุน:National Institute for Environmental Studies, Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบผลิตน้ำประปา , ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

Resume