Search Result of "Samarnmitr Pattana"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume