Search Result of "Sakol Chaisri"

About 285 results
Img

Researcher

นาย สกล ฉายศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง, ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐานพัทธ์ ชาติปฏิพงษ์, Imgสรกฤช เฟื่องศรี

แหล่งทุน:บริษัท 360 พืชพันธุ์ไทย

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการฝึกอบรมการทำอาหารหมักและแร่ธาตุก้อนสำหรับโคขุน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยในสภาพพื้นที่ภาคกลางตอนบน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอ้อย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่ม (ไก่กีฬา) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมือง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

12345678910...