Search Result of "Saikhun, K"

About 29 results
Img

Researcher

ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Reproductive technology

Resume

Img

Researcher

ดร. นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุศาสตร์สัตว์ป่า

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การปฏิสนธิภายในและภายนอกร่างกายของน้ำเชื้อช้างแช่แข็งหลังการอุ่นละลาย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกุล ณสรรค์ สายขุน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย กรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง)

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การทำน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of serum starvation and chemical inhibitors on cell cycle synchronization of canine dermal fibroblasts

ผู้แต่ง:ImgKhammanit, R, ImgDr.Sirirak Chantakru, Assistant Professor, ImgKitiyanant, Y, ImgSaikhun, J,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Quality of Bull Deep Frozen Semen Extended with Different Glycerol Concentrations: Evaluated by Computer Assisted Semen Analysis)

ผู้เขียน:ImgRapiphan Uavechanichkul, ImgJatuporn Pongpeng, ImgSinchai Wirojwutthikul, ImgLertchai Jintapitaksakul, ImgKunnasant Saikhun, ImgMukda Rattanapaskorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Quality of bull deep frozen semen extended with 87% and 99% glycerol in egg yolk tris extender with one-step and two-step dilution methods assessed by CASA (Computer Assister Semen Analysis) were compared. Semen of 20 Holstein-Fresian bulls aged 3-5 years were collected and frozen once a week for 3 weeks. The result showed the post-thaw sperm motility and progressive motility at 0 h from the 87% and 99% glycerol were not significantly different (P>0.05). The ALH (amplitude of lateral head displacement) and BCF (beat cross frequency) of the sperm from the extender using the 99% glycerol was significantly higher (P<0.05). However, after 5 h of incubation at 37?C the 87% glycerol gave significantly lower motility and progressive motiloty with higher VAP (average path velocity), VCL (curvilinear velocity) and ALH (P<0.05). The results of dilution methods did not differ significantly at 0 h. except at 5 h. the one-step method revealed significant higher motility (P<0.05. There were no effects of glycerol cencentration and dilution methods on post-thaw sperm head elongation, area, plasma membrane and acrosomal integrity (P>0.05). In conclusion, using 99% glycerol and one-step dilution methods gave a better semen quality.

Article Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 020, Issue 2, May 10 - Aug 10, Page 53 - 62 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Extender and Storage Time on Motility and Ultrastructure of Cooled-Preserved Boar Spermatozoa)

ผู้เขียน:ImgDuangjai Boonkusol, ImgKulnasan Saikhun, ImgPoonsuk Ratanaphumma

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Artificial insemination (AI) using fresh diluted semen is used worldwide in the porcine industry. Viability of spermatozoa in diluted semen depends on several factors, such as the interaction with the type of extender and storage duration. The aim of this study was to evaluate the effects of extenders and storage time on the motility and ultrastructure of cooled-preserved boar spermatozoa. Semen samples were collected, diluted in BTS, Merck III or Androhep and stored at 15?C for 0, 1, 3, 5 and 7 d. The samples were warmed (37?C) and spermatozoa were evaluated for motility using light microscopy and ultrastructure using scanning (SEM) and transmission (TEM) electron microscopy. The results showed that motility did not differ significantly (P>0.05) among extenders at days 0 to 3, while Androhep showed a significantly (P<0.05) higher percentage of motility than BTS and Merck III from days 5 to 7. At day 7 of semen storage, plasma and acrosomal membrane damage were observed, as revealed by SEM and TEM. These findings suggest that the type of semen extender and cooled-preserved time affected motility and caused structural damage to boar spermatozoa, especially in the plasma and acrosomal membrane.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 4, Jul 10 - Aug 10, Page 582 - 589 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารละลายน้ำเชื้อ BF5F และ TRIS ต่อคุณภาพน้ำเชื้อละมั่งที่ผ่านการแช่แข็ง

ผู้เขียน:Imgสุขุมาล ฤทธิ์เต็ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgKulnasan Saikhun

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงโอโอไซต์สุนัขให้พัฒนาถึงระยะพร้อมปฏิสนธิ

ผู้เขียน:Imgศิริญญา ศรีอัษฎาพร

ประธานกรรมการ:ImgAnuchai Pinyopummintr

กรรมการร่วม:ImgKulnasan Saikhun

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Semen Quality and Chromatin Condensation in Domestic Cat Sperm During Passage Through the Epididymis)

ผู้เขียน:ImgSarawut Sringam, ImgYindee Kitiyanant, ImgLawrence M. Lewin, ImgKulnasan Saikhun

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives were to identify and quantify changes occurring in cat sperm as they pass through the epididymis, vas deferens and ejaculate. Cat epididymides obtained by orchidectomy were divided into six regions (1 to 6) and sperm cells were released by mincing each epididymal region. The semen quality was assessed by light microscopy and the sperm chromatin condensation was measured by flow cytometry. The sperm motility was minimal in region 1 and increased significantly (p < 0.05) when the sperm passed from this region, with maximum motility reached in region 6, the vas deferens and ejaculate. Progressive motility and the percentage of sperm with normal morphology increased during epididymal transit. The most prevalent defects in abnormal spermatozoa were found in the tail. The mean degree of maturation (? standard error of the mean) of sperm chromatin condensation was 72.9 ? 9.4% in region 1 and was significantly (p < 0.05) increased in region 3 (94.4 ? 2.6%). Chromatin condensation or decondensation processes were studied further in cat epididymides (four portions: initial segment, caput, corpus and cauda) by incubating sperm with alkaline phosphatase (AP) or dithiothreitol (DTT), respectively, followed by staining with propidium iodide and analysis by flow cytometry. After AP treatment, the fluorescence intensity approximated that found in the initial segment. The DTT treatment significantly (p < 0.05) increased the fluorescence of the chromatin condensation in all parts, except the initial segment. Cat sperm chromatin was shown to undergo condensation during passage through the epididymis and the condensation process was reversed by reducing disulfide to sulfhydryl bonds or promoted by dephosphorylation.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 1, Jan 11 - Feb 11, Page 46 - 58 |  PDF |  Page 

12