Search Result of "Sahunalu, P"

About 52 results
Img

Researcher

นาย พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะนิเวศวิทยาบางประการของสังคมพืชป่าผลัดใบตามการเปลี่ยนแปลงความสูงจากระดับน้ำทะเล ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผู้เขียน:Imgวิชญ์ภาส สังพาลี

ประธานกรรมการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมป่าไม้ , การจัดการป่าไม้ , GIS

Resume

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

EFFECT OF THINNING ON GROWTH AND YIELD OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH. PLANTATION

ผู้แต่ง:ImgDr.kobsak Wanthongchai, Assistant Professor, ImgMr.Pongsak Sahunalu, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antibiotic resistance profiles of soil bacterial communities over a land degradation gradient

ผู้แต่ง:ImgDoi, R, ImgMr.Pongsak Sahunalu, Professor, ImgWachrinrat, C, ImgDr.Sakhan Teejuntuk, Assistant Professor, ImgSakurai, K,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Semiquantitative color profiling of soils over a land degradation gradient in Sakaerat, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDoi, R, ImgWachrinrat, C, ImgDr.Sakhan Teejuntuk, Assistant Professor, ImgSakurai, K, ImgMr.Pongsak Sahunalu, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะการซึมน้ำผ่านผิวดิน ของพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่าง ๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgรุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะการแลกเปลี่ยนกาซของไม้ประดับยีนต้น บางชนิด ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ

ผู้เขียน:Imgธเนศ เสียงสุวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แหล่งเชื้อเพลิงในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgบุญส่ง สมเพาะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพการให้น้ำท่าของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัด พิษณุโลก-เลย

ผู้เขียน:Imgสมชาย ฉิมแย้ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Botryodiplodia Stem End Rot of Mango and Its Control)

ผู้เขียน:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Botrydiplodia theobromae, the causal organism of stem end rot disease of mango was studied. Isolates of B. theobromae obtained from different sources had different degree of disease severity. Isolate from diseased mango fruit was whe most virulent isolate. Six cultivars of mango were tested on their susceptibility. Okrong was the most susceptible cultivar. Length of pedicel also had an effect on disease development. Disease developed slower on the fruit with longer pedicel than on the shorter one. Control measure of the disease with different means indicated that dipping the fruits in benomyl at concentration of 500 ppm at 52 C for 5 minutes was the most effective mean.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 5, Jan 88 - Dec 88, Page 67 - 70 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Comparison of Some Indices of Species Diversity in the Estimation of the Actual Diversity in Three Forest Types at Namprom Basin, Chaiyaphum Province)

ผู้เขียน:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Species diversity presented in a community was estimated from data sampled from it. The species diversity was calculated from a complete census of trees in a temporary plot of 40 m x 40 m, and also from sampling through point-centered quarter method. Of the four indices of species diversity compared, viz., the Simpson’s D, Shannon Wiener’s H, McIntosh’s MC1 and MC2, MC2 was found by far the best.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 1, Jan 88 - Mar 88, Page 77 - 82 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การสำรวจและประเมินผลผลิตของสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์, Imgนายประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพในการให้น้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณสถานี วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgเพชร พลอยเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgทรงธรรม สุขสว่าง

กรรมการวิชารอง:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ช่วงอายุและคุณลักษณะใบของพรรณไม้เด่นบางชนิดใน ป่าเต็งรังสะแกราช

ผู้เขียน:Imgกัญญา แฉล้ม

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
123