Search Result of "Sae-Eung, C."

About 41 results
Img

Researcher

นางสาว ภารดี แซ่อึ้ง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยการทดสอบจัดทำปุ๋ย/สารปรับปรุงดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

แหล่งทุน:บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียในการปลูกพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

DNA methylation and genetic diversity analysis of genus Cycas in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSae-Eung, C., ImgKanchanaketu, T., ImgDr.Nitsri Sangduen, Associate Professor, ImgDr.Vipa Hongtrakul, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงานชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

Img

ที่มา:บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การวิจัยการทดสอบจัดทำปุ๋ย/สารปรับปรุงดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

Img

ที่มา:บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฝุ่นซังข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย กุลมุติวัฒน์, อาจารย์, Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

Img

ที่มา:บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฝุ่นซังข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย กุลมุติวัฒน์, อาจารย์, Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

Img

ที่มา:บริษัทเมืองสะอาด จำกัด และ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

123