Search Result of "SUTALACK TANTIWONG"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของสีประหยัดพลังงานสำหรับอาคาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อาคารยั่งยืน การประหยัดพลังงานในอาคาร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในการอาคาร การประเมินวัฏจักรชีวิต

Resume