Search Result of "STATE ANXIETY"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Joint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sport Science & 8th International Sports Science Conference

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความวิตกกังวลตามสถานการณ์ในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27

ผู้เขียน:Imgปิยชาติ ชินชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgพรเทพ ราชรุจิทอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความวิตกกังวลตามสถานการณ์และความคิดต่อผลสำเร็จในการแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ มาวัน

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

คุณภาพงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (2009)

ผลงาน:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเอง ในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน

นักวิจัย: Imgดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความวิตกกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาจักรยานเสือภูเขา นักมวยสากลสมัครเล่น และนักยิงปืนในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

ผู้เขียน:Imgวิราภรณ์ วินิจเวชการ

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพที่มีต่อความวิตกกังวลเมื่อเข้าสู่อาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบันราชภัฎร้อยเอ็ด

ผู้เขียน:Imgรัตนภรณ์ สุระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตนาพร ตันสิทธิแพทย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลตามสถานการณ์ก่อนการแข่งขันกับความสามารถในการยกน้ำหนักของนักกีฬายกน้ำหนักที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 23 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgสาวิตรี กลิ่นหอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง ที่มีต่อความวิตกกังวลแบบสถานการณ์ในช่วงเวลา 7 วัน 1 วัน และ 2 ชั่วโมงก่อนการแข่งขันในนักกีฬาวูซูประเภทประลองยุทธ

ผู้เขียน:Imgราชันย์ เฉลียวศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 9 ธันวาคม 2551.

หัวเรื่อง:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน.

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเอง ในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน

Img
Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume