Search Result of "SCHOOL CAMP"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิตในสังคมระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีส่วนร่วมทำกิจกรรมค่าย โรงเรียนในระดับต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การร่วมกิจกรรมค่ายโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสิ่งที่นักเรียนได้รับในการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิตในสังคม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์และสิ่งที่นักเรียนได้รับในการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิตในสังคม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่มีต่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่มีต่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgวาสนา ฤทธิสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม

แหล่งทุน:กระทรวงศึกษาธิการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)