Search Result of "SANTI POUNGCHAREAN"

About 128 results
Img

Researcher

ดร. สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลา, การจำแนกชนิดลูกปลาวัยอ่อน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงตัวแบบพลศาสตร์การประมงในการประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของสัตว์น้ำเขตร้อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย โดมม์ ลิมปิวัฒน

ที่ทำงาน:ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานปลา, นิเวศวิทยาทางน้ำ

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย และการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพื่อการอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

Img
1234567