Search Result of "S. Thuankaewsing"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Harvest scheduling algorithm to equalize supplier benefits: A case study from the Thai sugar cane industry

ผู้แต่ง:ImgS. Thuankaewsing , ImgMr.Sakda Khamjan, Lecturer, ImgK. Piewthongngam , ImgS. Pathumnakul ,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งให้มีค่าใช้จ่ายด้านคงคลังต่ำสุด ด้วยวิธีการวางแผนเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Resume