Search Result of "S. Suksawang"

About 145 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน โดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ถ่านชีวภาพ:เทคโนโลยีลดคาร์บอน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน:น้ำหมักเช็ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Super Cheng

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ไบโอชาร์ : เทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสีเขียวระยะที่ 1 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSornwan Sirisuntarint, Imgบริษัทสุพรีม รีนิวเอเบิล จำกัด, Imgองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

แหล่งทุน:Energy and Evnironment Partnership-Mekong

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

เตาผลิตถ่านชีวภาพด้วยวิธีการแยกสลายมวลชีวภาพด้วยความร้อน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีถ่านชีวภาพ: วิธีแก้ปัญหาโลกร้อน ดิน และความยากจนในภาคเกษตรกรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทแฮบบิคอนจำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบศรัทธาและปัญญา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img

งานวิจัย

โมเดลการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมืองของประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678