Search Result of "S. R. Leather"

About 81 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาบ๊วยแผ่นจากบ๊วยดอง (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Anuvat Jangchud, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากหนังวารานัสเชิงการค้า (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sompoch Tubcharoen,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Preference mapping of mango leather

ผู้แต่ง:ImgDr.Anuvat Jangchud, Associate Professor, ImgDr.Kamolwan Jangchud, Associate Professor, Imgสายน้ำผึ้ง ทองใส,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Physical properties of strawberry leather

ผู้แต่ง:ImgDr.Wannasawat Ratphitagsanti, Associate Professor, ImgHE Huff , ImgF Hsieh ,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Hot air drying of strawberry leather

ผู้แต่ง:ImgG.H. Lee , ImgDr.Wannasawat Ratphitagsanti, Associate Professor, ImgF. Hsieh,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามป้อมแผ่น (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมจากก้างปลาที่เป็นเศษเหลือจากโรงงานเครื่องหนัง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกิดาการ เตโชชัชวาล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การนำผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมหนังจระเข้มาผลิตน้ำมันจระเข้ (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

แหล่งทุน:มูลนิธิกองทุนส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Img
Img
Img
Img
12345