Search Result of "S. Klaithong"

About 7 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ของแข็ง, ความบกพร่องในสารกึ่งตัวนำ

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ของสารควบแน่น (2010)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Condensed Matter Physics, Computational Physics

Resume