Search Result of "Rural livestock market"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

ตลาดนัดโคกระบือในประเทศไทย (2009)

ผู้แต่ง:ImgMrs.pakapun Skunmun (Bunyavejchewin), Imgนางจารุณี ปลงรัมย์,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาง ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Integrated Farming Systems, ระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบท, การใช้แรงงานกระบือในระบบการเกษตรในชนบท

Resume