Search Result of "Rubber"

About 1993 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgดร.สิรี ตั้งบุญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgProf.Arkadiusz Chworos

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของความร้อนสะสมต่อผลผลิตยางพาราและปริมาณยางแห้ง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
12345678910...