Search Result of "Royal project"

About 229 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Tropical Fruit Crops at Royal Project Foundation

ผู้แต่ง:ImgMr.Chalongchai Babpraserth, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

องค์ความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...