Search Result of "Rotchanapreeda, T."

About 3 results
Img

Researcher

นาย วัชรพล ปฐมสกุลวงศ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ม้า

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เชื้อราก่อโรคทางการแพทย์และสัตวแพทย์

Resume