Search Result of "Rice variety"

About 69 results
Img

การประชุมวิชาการ

Differentiation of Thai Local Rice Variety " Kalasin"

ผู้แต่ง:ImgDr.Werasit Sanpamongkolcha, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้ปุ๋ยสังกะสีกับข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์

แหล่งทุน:International Zinc Association (IZA)

Img
Img

งานวิจัย

พันธู์ข้าวขาวดอกมะลิไม่ไวแสง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

งานวิจัย

การทำสายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์โดยการวิเคราะห์รูปแบบของไอโซไซม์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234