Search Result of "Reungsang, A."

About 6 results
Img

งานวิจัย

การผลิตพลังงานชีวภาพจากฟางข้าวและหมุนเวียนเศษฟางข้าวเป็นวัสดุปรับปรุงดิน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Biohydrogen production by extremely halophilic bacteria from the salt pan of Samut Sakhon, Thailand

ผู้แต่ง:ImgTaroepratjeka, D.A.H., ImgImai, T., ImgDr.Prapaipid Chairattanamanokorn, Assistant Professor, ImgReungsang, A.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:bioenergy production, industrial waste management

Resume