Search Result of "Reungchai Pousajja"

About 7 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ต้นน้ำในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgธนานนท์ สุคนธโยธิน

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศ จันทนภาพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอนันต์ อนันตโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgReungchai Pousajja

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตโครงการปฏิรูปที่ดิน ป่าห้วยแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgกฤษณะ ดีปาละ

ประธานกรรมการ:Imgนายอนันต์ อนันตโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเลิศ จันทนภาพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgReungchai Pousajja

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของราษฎรในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหาดผาขน กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:ImgNarong MANGKITA

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศ จันทนภาพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอนันต์ อนันตโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgReungchai Pousajja

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการป่าชุมชนบ้านแม่จองไฟ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgทักษิณ มาสีแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศ จันทนภาพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอนันต์ อนันตโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgReungchai Pousajja

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์ป่าชุมชนป่าห้วยป้อม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgสมพล จินดาคำ

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศ จันทนภาพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอนันต์ อนันตโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgReungchai Pousajja

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาป่าชุมชนบ้านยางห้วยยะอุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgกฤษฏา เล็กมณี

ประธานกรรมการ:Imgนายอนันต์ อนันตโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเลิศ จันทนภาพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgReungchai Pousajja

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนการจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgภาณุวัฒน์ นันทิสันติกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศ จันทนภาพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgReungchai Pousajja

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection