Search Result of "Response surface methodology (RSM)"

About 34 results
Img

การประชุมวิชาการ

Optimization of ethanol production from Acacia sp. using Response surface methodology (RSM)

ผู้แต่ง:ImgMs.Antika Boondaeng, ImgDr.Pilanee Vaithanomsat, ImgMr.Kasem Haruthaithanasan,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast cereal enhanced with defatted rice bran

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chulaluck Charunuch, ImgDr.Nipat Limsangouan, ImgDr.Waraporn Prasert, ImgMs.Karuna Wongkrajang,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimization of Extrusion Conditions for Functional Ready-to-Eat Breakfast Cereal

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chulaluck Charunuch, ImgDr.Nipat Limsangouan, ImgDr.Waraporn Prasert, ImgMr.Pisut Butsuwan,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimization of Dynamic Bioethanol Production From the Oil Palm Trunk

ผู้แต่ง:ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor, ImgSomboon Sukpancharoen, ImgPattarawadee Sungpichai,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Process Modelling of Microwave-assisted Fast Pyrolysis of Empty Fruit Bunch to Produce Biodiesel Production

ผู้แต่ง:ImgPoj Hansirisawat, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor, ImgSomboon Sukpancharoen,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

หัวเรื่อง:การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเวิร์ดจากข้าวมอลท์โดยใช้เอนไซม์และบาร์เลย์มอลท์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Optimization of Jackfruit Sauce Formulations Using Response Surface Methodology)

ผู้เขียน:Imgปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ImgWannisa Srikamnoy, ImgThanut Amatayakul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The study aimed to develop a jackfruit sauce product using response surface methodology (RSM), one of the most commonly used optimization techniques in food science. RSM with a threelevel, three-factor mixture design was used to optimize the formula of the product. The effects of three independent variables: jackfruit puree (X1; 45–55%), sugar (X 2; 30–40%) and vinegar (X 3; 5–15%) on the chemical, physical and sensory qualities of jackfruit sauce were investigated. The behavior of the response surface (Yi) was also investigated for the response function by performing a regression analysis procedure with no intercept option. Moreover, graphical optimization was carried out to determine the optimum formula of jackfruit sauce in terms of sensory attributes. The three independent variables had significant (P < 0.05) effects for all response variables. The optimum formula of jackfruit sauce consisted of 45.9% jackfruit puree, 32.4% sugar, 11.7% vinegar, 0.6% pickled chili, 0.3% pickled garlic, 0.9% salt and 8.2% water. The developed jackfruit sauce had an orange-yellow color with CIELAB system values for L*, a*, b*, H* and C* of 37.7, 2.6, 18.9, 97.8? and 19.0, respectively. The total soluble solids, pH, moisture content, titratable acidity and reducing sugar were 38.57 ?Brix, 3.72, 62.13, 0.074 and 4.13%, respectively. As calculated by the power law model, the flow behavior index (n) and consistency index (k) were 0.127 and 83.07 mPa.sn, respectively. The evaluation of the developed jackfruit sauce showed that 74% of consumers accepted the product and the overall liking was at the moderate level.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 2, Mar 11 - Apr 11, Page 325 - 334 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology, Enzyme Technology , การใช้ประโยชน์ลิกโนเซลลูโลสเพื่อพลังงานทดแทน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Optimization of Medium Composition for L-phenylalanine Production from Glycerol using Response Surface Methodology)

ผู้เขียน:Imgเมธี ขำดวง, Imgจรัญ ฉัตรมานพ, ImgKanoktip Packdibamrung, Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

L-phenylalanine was produced by genetically modified bacterium, Escherichia coli BL21(DE3), using glycerol as an alternative carbon source. Response surface methodology (RSM) involving central composite design (CCD) was adopted to evaluate the amount of L-phenylalanine produced. In this work, the optimum concentrations were determined of the major nutrients in the fermentation medium, which included glycerol, (NH4)2SO4, MgCl2, K2HPO4, KH2PO4, yeast extract and thiamine-HCl. Analysis using biomass weight (gL-1) and amino acid production (gL-1), indicated that the optimum medium composition and concentration for the biomass production were: glycerol 10 gL-1, (NH4)2SO4 10 gL-1, MgCl2 0.98 gL-1, K2HPO4 2.94 gL-1, KH2PO4 2.94 gL-1, yeast extract 0.878 gL-1 and thiamine-HCL 0.0878 gL-1, with a maximum biomass weight of 5.0 gDCWL-1. In addition, the optimum medium composition for L-phenylalanine production was: glycerol 10 gL-1, (NH4)2SO4 100 gL-1, MgCl2 0.64 gL-1, K2HPO4 1.91 gL-1, KH2PO4 1.91 gL-1, yeast extract 0.823 gL-1 and thiamine-HCl 0.0823 gL-1. The highest L-phenylalanine weight at the optimum nutrient concentration was 6.2 gL-1.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 4, Oct 09 - Dec 09, Page 727 - 737 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตขนมกรอบพองจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกผสมสมุนไพร

ผู้เขียน:Imgนิรันดร จันทร์ลาด

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, Imgจุฬาลักษณ์ จารุนุช

Img

Researcher

นาย พิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Production management

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development ), Extrusion Process, Nano-emulsification using low-energy method

Resume

Img

Researcher

ดร. สาวิตรี ดือราแม

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Microbial enzymes, Food microbiology, Fermented fish products, Halotolerant/Halophilic microorganisms, Statistical approach (Response Surface Methodology,RSM), Enzyme purification

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

Resume

Img

Researcher

นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

12