Search Result of "Research and Development Institute"

About 2099 results
Img

ที่มา:TUCED-SLUSE and Kasetsart University Research and Development Institute

หัวเรื่อง:Economic Analysis to Determine Alternative Pattern of Sustainable Land Use and Natural Resource Management in Phu-laung-Wang Nam Khieo Area.

Img

ที่มา:TUCED-SLUSE and Kasetsart University Research and Development Institute,

หัวเรื่อง:Ruangrai Tokrisna, Piti Kantangkul, Penporn Janekarnkij and Nuchanata Mungkung (2006). Economic Analysis to Determine Alternative Pattern of Sustainable Land Use and Natural Resource Management in Phu

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เครื่องมือคำนวณและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในรูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะขุนต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกในเนื้อแกะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรมขนาดหย่อม

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำ ความต้องการน้ำและระบบให้น้ำในการผลิตส้มโอ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:มินิคอลัมน์: อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การค้นหาและโคลนยีนในการควบคุมขนาดของผลในสบู่ดำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการตกแต่งผ้าไหมด้วยสมุนไพรไทย โดยสารประกอบเชิงซ้อนเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การส่งเสริมและอบรมการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี๊ยว โดยการใช้ถังหมักแบบแพคเบด

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตต้นเชื้อ Rhizopus Oligosporus ในถังหมักแพคเบด

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตต้นเชื้อ Rhizopus Oligosporus ในถังแพคเบด

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Biodiesel Production from Jatropha Oil using base catalyst

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เครื่องควบคุมความชื้นสำหรับผลิตไลเปส

12345678910...