Search Result of "Research and Development"

About 4145 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์หม่อน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ - กรมหม่อนไหม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม, Imgศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ - กรมหม่อนไหม

แหล่งทุน:กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร. สรินธร วิญญูประดิษฐ์, Imgนาย พรพนิต สุวรรณรัตน์

แหล่งทุน:การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
12345678910...