Search Result of "Rengsutthi, K."

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเมล็ดขนุน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Carbohydrate and Microstructure

Resume