Search Result of "Renewable Energy Storage"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics , Converter/Inverter Circuit Design, Renewable Energy Storage, Switched Reluctance Machines

Resume