Search Result of "Relaxed cocoercive mapping"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว วันเพ็ญ จันทรังษี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฏีจุดตรึง, สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบเฟ้นสุ่ม, การทำซ้ำแบบไม่เชิงเส้น

Resume