Search Result of "Regression model"

About 49 results
Img

งานวิจัย

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นฟัซซี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสถิติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยโดยอาศัยหุ่นจำลองการวิเคราะห์แบบเครือข่ายเบย์เชียนและหุ่นจำลองแบบการถดถอยโลจิสติค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวรรธิดา ห.เพียรเจริญ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทุน ทวพบ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองการถดถอยการใช้ที่ดิน (LUR) เพื่อพยากรณ์ปริมาณ PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2020)

หัวหน้าโครงการ:อ.ดร.ไกรวุฒิ กัลวิชา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, Imgอ.ดร.ไกรวุฒิ กัลวิชา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Estimation of H2 Production in a Photofermentation using Rubrivivax gelatinosus: Regression Model vs Non-regression Model

ผู้เขียน:Imgสุพรรษา งามญาณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Using Nonlinear Regression Model for Estimation of Cardinal Temperatures in Three Medicinal Plants)

ผู้เขียน:ImgHamideh Khalaj, ImgIraj Allahdadi, ImgHamid Iranejad, ImgGh Abbas Akbari, ImgMahdi Min Bashi, ImgMohammadali Baghestani, ImgMohammadreza Labbafi, ImgAli Mehrafarin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Medicinal plants have been used as a source of remedies since ancient times. Most medicinal plants in Iran are herbs and they have dormancy and a special biological cycle. Knowledge of this cycle is required to grow these plants. Understanding the response of seed germination in medicinal plants to temperature involves selecting the best nonlinear regression models for the prediction of their seed germination, the characterization of their germination pattern and the prediction of the cardinal temperatures of medicinal plants. Thus, to understand the medicinal seed germination response to temperature, an experiment was conducted at the University of Tehran, Iran in 2011. The germination rate of three medicinal plants—wild oat (Avena fatua L.), wild mustard (Sinapis arvensis L.) and Descurania Sophia (L.)—was calculated at different temperatures (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45 ?C) based on a completely randomized design with three replications. Three nonlinear regression (segmented, dent-like, beta) approaches were applied to model the germination rate. The analysis of variance showed that temperature had a significant effect on the seed germination rate. Among models, the segmented model was the best for the three plants and the cardinal temperatures were estimated by this model. The base, optimum and ceiling temperatures for wild oat, wild mustard and D. Sophia were estimated as1.6, 10.2 and 29.3 ?C and 2.01, 15 and 30.6 ?C and 1.2, 29.6 and 35 ?C, respectively. The germination models based on temperature can used for the prediction of cardinal temperatures.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 2, Mar 15 - Apr 15, Page 165 - 173 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้ง ที่ 31

หัวเรื่อง:แนวโน้มประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:แนวโน้มประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การคัดคุณภาพความสุกแก่ของผลแก้วมังกรโดยใช้ Partial Least Square Regression Model

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:แนวโน้มประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Img

Researcher

ดร. วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, เทคนิคการพยากรณ์, การวางแผนการทดลอง

Resume

Img

Researcher

ดร. สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบขนส่งอัจฉริยะ, การจัดการอุบัติการณ์, การประยุกต์ใช้ข้อมูล GPS ในงานจราจร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำนายคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการเตรียมสารบรรจุในสายการผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋อง

ผู้เขียน:Imgนฤมล ชมบุญมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJirachai Buddhakulsomsiri, Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตัวแบบการถดถอยแบบแกร่งที่ใช้ฟังก์ชันถ่วงน้ำหนักของฮูเบอร์และไบสแควร์สำหรับข้อมูลปริมาณฝน

ผู้เขียน:Imgณัฐสินี บัวดี

ประธานกรรมการ:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำนายความชอบของเบียร์โดยใช้แบบจำลองความถดถอย และแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม

ผู้เขียน:ImgAmarin SARAVANEE

ประธานกรรมการ:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

หัวเรื่อง:คุณสมบัติอะซิมโตติคของค่าประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยแกมมาเมื่อใช้ Canonical link และ Non-Canonical link

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

หัวเรื่อง:ตัวแบบการแปลงค่าข้อมูลที่ให้ความแปรปรวนคงที่โดยประมาณ สำหรับข้อมูลปัวชง

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:รายงานแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยด้วยโมเดลความถดถอยโลจิสติค

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครั้งที่ 4 ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:รายงานแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยด้วยโมเดลความถดถอยโลจิสติค

123