Search Result of "Rattikorn Yimnirun"

About 15 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Phase Formation, Morphology and Magnetic Properties of PbTiO3–Fe2O3 Heterostructure Ceramics

ผู้แต่ง:ImgJaru Jutimoosik, ImgDr.Pongsakorn Jantaratana, Associate Professor, ImgRattikorn Yimnirun, ImgAnurak Prasatkhetragarn,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แมกนีโตมิเตอร์แบบสั่งตัวอย่างราคาประหยัด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (23) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

แมกนีโตมิเตอร์แบบสั่นตัวอย่างราคาประหยัด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปัญญา คงสวัสดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (6)

Img

Researcher

ดร. พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วัสดุเชิงประกอบ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิญญู แสงทอง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาเคมี, การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสารมีมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้งทางเกษตรและอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วัสดุศาสตร์, มาตรวิทยา, ตัวรับรู้และตัวกระตุ้น

Resume