Search Result of "Rattanapan, A."

About 43 results
Img

Researcher

นางสาว สยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลด้านอุตสาหกรรมอาหาร( Food Equipment ), กระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมอาหาร( Food Processing )

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างเครื่องล้างผัก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องล้างผัก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องล้างผัก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ และวิตามินอีเข้มข้นจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์, Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเม่าเพื่อยกระดับภูมิปัญญาไทยในการแปรรูปข้าวเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์, Imgนายธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องผลิตและการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ชิก ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการ High Pressure Processing (HPP)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องฆ่าเชื้อสำหรับอาหารที่บรรจุในรีทอร์ทเพาช์

ผู้เขียน:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:บริษัท ไพบูลย์ ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบลำเลียง และพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโพดกรอบแบบต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

123