Search Result of "Rapepun Piriyakul"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

Features selection analysis for pattern classification

ผู้แต่ง:ImgRapepun Piriyakul, ImgDr.Punpiti Piamsa-nga, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Feature Reduction in Graph Analysis

ผู้แต่ง:ImgRapepun Piriyakul, ImgDr.Punpiti Piamsa-nga, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Pattern Analysis, Image Processing, Multimedia, Pattern Recognition, Feature Selection

Resume