Search Result of "Rangsan Maneelek"

About 6 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยเชิงระบบและแนวทางการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgทักษิณ สิทธิศักดิ์

ประธานกรรมการ:ImgWisut Wichitputcharporn

กรรมการร่วม:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, ImgRangsan Maneelek

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกาญจนา ชุมศรี

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการร่วม:ImgRangsan Maneelek, Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgอรปวีณ์ สุตะพาหะ

ประธานกรรมการ:ImgWisut Wichitputcharporn

กรรมการร่วม:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgRangsan Maneelek

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้เขียน:Imgนันทพล วิทยานนท์

ประธานกรรมการ:ImgWisut Wichitputcharporn

กรรมการร่วม:ImgRangsan Maneelek, Imgมณฑป ไชยชิต

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgอำนาจ จันทรขำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgRangsan Maneelek, Imgสนั่น ประจงจิตร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้เขียน:Imgชัยฤทธิ์ แสงสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการร่วม:ImgRangsan Maneelek, Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection