Search Result of "Rakpracha THISAWECH"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของเกษตรกรที่มีต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่ชลประทานฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้เขียน:ImgRakpracha THISAWECH

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf