Search Result of "Rajesh Bhatta"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Animal rabies epidemiology in Nepal from 2005 to 2017

ผู้แต่ง:ImgPushkar Pal, ImgMr.Adisorn Yawongsa, Associate Professor, ImgRajesh Bhatta, ImgHiroshi Shimoda, ImgDr.Theera Rukkwamsuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

นาย อดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคความผิดปกติทางเมตาโบลิซึ่มในโคนม, ชีวเคมีคลินิกในสัตว์

Resume