Search Result of "Rachtanapun, P"

About 214 results
Img

Researcher

ดร. จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:สารยับยั้งจุลินทรีย์จากธรรมชาติ จุลชีววิทยาทางอาหาร ความปลอดภัยอาหาร

Resume

Img

งานวิจัย

การออกฤทธิ์ร่วมกันของสารต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดพรอพอลิสและสมุนไพร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (เริ่มทำการวิจัย พ.ย. 53- พ.ค. 55)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img

งานวิจัย

การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการเพิ่มความปลอดภัยของเนื้อไก่ภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยอาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่1)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยอาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...