Search Result of "R.E. PAULL"

About 3 results
Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume